Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy Fotograf Bydgoski, dostępny pod adresem internetowym www.fotografbydgoski.pl prowadzony jest przez Adama Juszkiewicza w ramach działalności gospodarczej o skróconej nazwie FOTOGRAF BYDGOSKI nr NIP 5542421806.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fotografbydgoski.pl. Fotograf Bydgoski Adam Juszkiewicz świadczy Usługi fotograficzne i sprzedaje Produkty fotograficzne bezpośrednio i na odległość za pomocą środków elektronicznych przez internet.

§ 2 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o skróconej nazwie FOTOGRAF BYDGOSKI nr NIP 5542421806

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność nierejestrową gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.

Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.fotografbydgoski.pl.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą e-maila, Formularza Zamówienia lub Serwisu zewnętrznego. Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub Serwisie zewnętrznym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Serwisu zewnętrznego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu lub Serwisu zewnętrznego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

& 3 Kontakt

Komunikacja z Klientami odbywa się za pomocą e-maila: fotografbydgoski@gmail.com, telefonicznie: 504-560-499 i przez media społecznościowe tj. Messenger, Instagram. Informacje o sposobie aktualnej formy komunikacji zawiera zakładka Kontakt strony internetowej www.fotografbydgoski.pl.
Adam Juszkiewicz FOTOGRAF BYDGOSKI w ramach działalności gospodarczej o skróconej nazwie FOTOGRAF BYDGOSKI nr NIP 5542421806 ma siedzibą działalności w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 1b/25. Preferowaną formą komunikacji jest poczta elektroniczna fotografbydgoski@gmail.com i telefon 504-560-499 w taryfie określonej w stawce operatora sieci komórkowej za połączenie standardowe, krajowe.


& 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.fotografbydgoski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.
3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.fotografbydgoski.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


& 3 Sposób składania zamówień


1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury bez VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu
do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy
i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.


& 4 Koszty zamówienia


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą emailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.Towar jest dostarczany za pomocą poczty, firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym umówieniu.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji
płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem.
4. Koszt usług określa aktualna oferta prezentowana na stronie internetowej sprzedawcy www.fotografbydgoski.pl. Koszt dostawy produktów ustala się na podstawie materiału do opakowania i bieżącego cennika
dostawcy usług pocztowych.


& 5 Opłaty za Usługi i Produkty

  1. Aktualny cennik za Usługi i Produkty jest prezentowany na stronie internetowej www.fotografbydgoski.pl w poszczególnych zakładkach z menu strony.
  2. Sprzedawca może udzielać okolicznościowych promocji i rabatów dla Klientów.
  3. Ceny podawane są w brutto.
  4. Niektóre Usługi wymagają indywidualnej wyceny. Wówczas Sprzedawca sporządza ofertę dla Klienta.
  5. Za wysyłkę Produktów jest naliczana opłata.


& 6 Płatność


1. Zapłata jest ustalana na podstawie cennika i oferty.
2. Zapłata za świadczone usługi i produktu jest dokonywana bezpośrednio gotówką w siedzibie Sprzedawcy lub za pomocą przelewu na nr konta Sprzedawcy, tj. Nazwa: Adam Juszkiewicz, Bank Santander 44 10 901072 0000 0001 0535 9758. Można też zapłacić za pomocą płatności elektronicznej korzystając z serwisu PayPal.

3. Płatność za Usługę lub Produkt Klient dokonuje przed wykonaniem usługi lub podczas jej realizacji.


& 7 Sposób i termin realizacji


1. Usługa Zdjęć do dokumentów jest realizowana bezpośrednio w czasie około 15 min.
2. Usługa Portret biznesowy rejestracja w czasie około 40 min., obróbka i dostarczenie, od momentu wybrania
przez Klienta, od 5 dni dni do następnego dnia roboczego w zależności od wybranego pakietu usługi.
3. Usługa Sesja Wizerunkowa, Indywidualna, Rodzinna w czasie od 1 do 6 godzin. W zależności od rodzaju
pakietu.
4. Usługa Foto-taxi w ciągu 1 dnia roboczego, a obróbka w czasie do 3 dni roboczych.
5. Usługa Albumbox i Pakiety Odbitek w ciągu 2 dni roboczych.
6. Usługa Fotoobraz w ciągu 2 dni roboczych.
7. Do czasu realizacji usług fotograficznych należy doliczyć czas na retusz. Nie powinien on przekroczyć 10 dni roboczych.


& 8 Procedura rezygnacji i reklamacji


1. Przysługuje Klientowi rezygnacja z usługi najpóźniej 1 dzień przed realizacją Usługi. Klient powinien ten fakt zgłosić sprzedającemu drogą emaliową. Wówczas Klientowi przysług zwrot zapłaty. Sprzedającemu
przysługuje możliwość potrącenia poniesionych wydatków na poczet zamówionej Usługi lub przygotowania Produktu.
2. Reklamacja jest udzielana w formie rękojmi. Na drodze pisemnej, na podstawie dostarczonego przez Klienta wypełnionego formularza odstąpienia/reklamacji. Pismo można dostarczyć pocztą elektroniczną.
Sprzedający ma 7 dni na rozpatrzenie sprawy. Koszt zwrotu produktu, jego przesyłki do Sprzedającego ponosi Konsument.
3. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy minęło 30 dni od daty zakupu, gdy Towar jest uszkodzony lub zawiera znaczące środki zużycia.
4. Przy odbiorze paczki przed podpisaniem odbioru prosi o dokładne sprawdzenie, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia wyraźnych uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (rozerwany
karton, stłuczenie, pogniecione pudełko) należy odmówić przyjęcia paczki i poinformować mnie o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze. Należy wtedy rozpakować paczkę w jego obecności, sprawdzić dokładnie jej stan, a w razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków, niezwłocznie wypełnić protokół szkody.
5. Sprzedawca powinien dostarczyć produkt bez wad.
6. Usługi i produkty sprzedawcy nie są objęte gwarancją.
7. Czas trwania umowy na realizację usług fotograficznych, umów na wykorzystanie wizerunku, umów licencyjnych, określa się indywidualnie w odrębnym dokumencie.


& 9 Rękojmia Sprzedawcy


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy fotografbydgoski@gmail.com. Dla zachowania terminu
wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia.
3. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt Tradycyjny na następujący adres ul. Powstańców Warszawy 1b/25, 85-681 Bydgoszcz.
4. Klient odsyłający reklamowany Produkt Tradycyjny do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem https://fotografbydgoski.pl/Formularz-reklamacyjny.pdf
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail fotografbydgoski@gmail.com
6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.


&10 Polityka prywatności


1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.


& 11 Kodeks dobrych praktyk


Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


&12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość :
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.,                                                                                                                                                                                                                              4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


& 13 Postanowienia końcowe


1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.